ಮಂಗಳವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 01, 2016

ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ


ಸ್ವರಗಳು

ಯೋಗವಾಹಕಗಳು
ಅಂ
ಅಃವ್ಯಂಜನಗಳು
ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: