ಶನಿವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 19, 2016

ಟಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ

ಟಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 🔜 18-12-2016 ರ ಬದಲಾಗಿ, 

ದಿನಾಂಕ 🔜 08-01-2017 ರಂದು ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: