fly

🍩🥧🍬🧁🍭🥕🍅🥦🍆🥔🌽🥑ʕ·͡ᴥ·ʔ仝ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ仝ʕ·͡ᴥ·ʔ🥑🌽🥔🍆🥦🍅🥕🍭🧁🍬🥧🍩

𝕤 𝕙𝕚𝕧𝕒𝕜𝕦𝕞𝕒𝕣 . 𝕡 . 𝕟 𝕖𝕘𝕚𝕞𝕒𝕟𝕚 => 𝕤𝕡𝕟𝟛𝟙𝟠𝟟 | ಕನ್ನಡದ ಟೆ ಲಿ ಗ್ರಾ ಮ ಲಿಂಕ್| ಮಕ್ಕಳ ಗೀತೆಗಳು| ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಓದಲು ಬನ್ನಿ, ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಜೊತೆಗೆ ಓದಲು ನಿಮ್ಮವರನ್ನು ಕರೆದುತನ್ನಿ ☺ ☻ (ಹೊನಲಿನಿಂದ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ 3 ಮಾತುಗಳು : 1} ದಾರಿ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಹೋಗಾಕ್ಕಿಂತ,ಇಬ್ಬರು ಹೋಗೋದು ಲೇಸು. 2} ಹಬ್ಬಕ ಹೋಗಾಕ್ಕಿಂತ ಮದುವಿಗಿ ಹೋಗೋದ ಲೇಸು. 3} ಕೂತು ಕಾಲ ಕಳಿಯಕ್ಕಿಂತ, ಕೂಲಿ ಮಾಡೋದ್ ಲೇಸು.) WELCOME TO 2022

ಲೇಬಲ್‌ಗಳು

ನಿಮಗೆ ಗೋತ್ತೆ ? (105) ಅಮ್ಮ (102) ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ (72) ಸಂದೇಶ (66) ವಚನ (62) ಚಿತ್ರ - ವಿ-ಚಿತ್ರ (59) ಈ ಕ್ಷಣ (53) ಪದದ ಸುತ್ತ (53) ಕನ್ನಡ ಗೀತೆ (50) ನುಡಿಮುತ್ತು (47) ಮಕ್ಕಳ ಹಾಡು (47) ಪರಿಸರ ತಿಳಿ (42) ತಿಂಗಳ ಟಾಪ್ 3 (40) ವಿಚಿತ್ರವಾದರು ಸತ್ಯ (37) ರಂಗೋಲಿ (34) ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ (30) ನದಿಗಳು (29) ಪ್ರಾಣಿ / ಪಕ್ಷಿ ಜಗತ್ತು (29) ಶಾಯರಿಗಳು (24) ಹಚ್ಚೆ ಮಾತು (24) ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ (23) ಬೆನ್-ಹ್ಯಾಮ್ (23) ಸರಳ ಕಲೆ (23) ಹಬ್ಬ (23) ಕಾಲ (22) ನಗೆ ಟಾನಿಕ್ (21) ಗೂಗಲ್(Google) (20) ಚರಿತ್ರೆ (19) ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳು (17) ಅಡುಗೆ ಮನೆ (16) ಸಾಧಕರ ಸಾಲು (16) ಕ್ರೀಡೆ (13) ನಕಲು ಪೋಸ್ಟರ್-ಗಳೂ (13) ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಕರು (12) ಹಾಸ್ಯ ಕಥೆ (11) ಯೋಗಾಸನ (10) ಸಂಶೋಧನೆ (10) ಕನ್ನಡ (9) ಡಾ || ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ (9) ನಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ (8) ಪದ ಬಂಧ (7) ಮತದಾನ (7) ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು (7) ಶಬ್ದಾರ್ಥ (6) ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ (6) ಅ-ಅಃ (4) ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ-1934-.. (4) ಕವನ (4) A-Z (3) ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲೆ (3) ಹೊಸ ನೋಟು (3) ಅಳಿಸು(Delete) (2) ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ (2) ಶರಣರು (2) ಇತರೆ (1) ಕಂಪ್ಯೂಟರ (1) ಕೊರೊನಾ ಸಾಲು (1) ತಿಂಗಳ ತತ್ವ (1) ಫಲಿತಾಂಶ (1) ಸಂಬಂಧ (1)

ಪ್ರಾಣಿ ಲೋಕದ ವೈಚಿತ್ರ್ಯಗಳು 1

  • ¤Ã° w«ÄAV®zÀ ªÀÄjUÀ¼ÀÄ ºÀÄrØ£À¯Éèà ¸ÀÄ.7 l£ï/ 7000 Q.UÁæ. ¨sÁgÀ EgÀÄvÀÛzÉ.

  • ºÁªÀÅUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä gÉ¥ÉàUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀªÀÇ £ÉÆÃqÀ§®èªÀÅ.

  • D£ÉUÀ¼ÀÄ ¢£ÀzÀ 23 UÀAmÉUÀ¼À PÁ® w£ÀÄߪÀÅzÀgÀ°èAiÉÄà PÀ¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.

  • VqÀÄUÀUÀ¼ÀÄ PÉ®ªÉǪÀÄä ºÁgÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀzÀµÀÄÖ DºÁgÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¸ÀÄvÀÛzÉ.

  • §Æè¨Ál¯ï ¥Éèöʸï JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀ £ÉÆÃtUÀ¼ÀÄ 7 Q.«ÄÃ.ªÀgÉV£À ªÁ¸À£ÉAiÀÄ£ÀÄß UÀ滸À§®èªÀÅ.

  • DPïðnPï PÀ®qÀ PÁUÉUÀ¼ÀÄ Cw zÀÆgÀzÀ ªÀ®¸ÉUÉ ºÉ¸ÀgÀĪÁ¹, EªÀÅ ¸ÀÄ.32,000 Q.«ÄÃ. ªÀ®¸É ºÉÆÃUÀ§®èªÀÅ.

ಏಕಾಂತ ವೀರಸೊಡ್ಡಳ

ಅಂಕಿತ ನಾಮಏಕಾಂತ ವೀರ ಸೊಡ್ಡಳ 
ಕಾಲ
ದೊರಕಿರುವ ವಚನಗಳು2 (ಆಧಾರಸಮಗ್ರ ವಚನ ಸಂಪುಟ) 
ತಂದೆ/ತಾಯಿ
ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ

ಪರಿಚಯ:

ನೆಪ

ನೆನಪಾಗದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡುವ ಕಾರಣ

ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ
ರಜೆ ಚೀಟಿಯ ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತು
ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇರುವ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆಪ ಹುಡುಕಬಲ್ಲವನೇ ನಿಜವಾದ ಜಾಣನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ
ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಜವಾಬು
ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದ ಗಂಡನ ಪ್ರಲಾಪಗಳು
ಆಡಿದ ಸುಳ್ಳಿನ ಸುಳಿಯಲಿ, ಸಿಲುಕದಿರಲು ಬಳಸುವ ಆಧಾರ
ಸೋಮವಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲು ಸೋಮಾರಿಕೊಡುವ ಕಾರಣ
ಇದು ಸುಳ್ಳೂ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸತ್ಯವೂ ಆಗಿರಬಹುದು
ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಇದನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ

-ವಿಶ್ವನಾಥ ಸುಂಕಸಾಳ

ಅವಳೇ ಅಮ್ಮ


ಇಂದು ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ಇಂಗ್ಲಂಡಿನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆಂದೇ 'ಮೈ ಮದರ್' ಪದ್ಯದ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪದ್ಯ:

ಯಾರು ನನ್ನ ಹೊತ್ತು ಹೆತ್ತು ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿ ನಕ್ಕಳೋ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲು ಮುದ್ದು ಮಾಡಿ ಜೋ ಜೋ ಲಾಲಿ ಅಂದಳೋ ಅವಳೇ ಅಮ್ಮ  
ಜ್ವರದ ಕಾವು ವಾಂತಿ ಭೇದಿ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಕಾಡಲು ನಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡಳು ಅವಳೇ ಅಮ್ಮ
ಯಾರು ನನ್ನ ತೊದಲುಮಾತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಳೋ ಅಳುವ ಅಳಿಸಿ ನಗುವ ಬರಿಸಿ ಕೈಯ ತುತ್ತ ಕೊಟ್ಟಳೋ ಅವಳೇ ಅಮ್ಮ
ಅಮ್ಮನಂಥ ಗುಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮನಂಥ ಗೆಳೆಯನಿಲ್ಲ
ಅಮ್ಮನಂಥ ದೇವರಿಲ್ಲ ದೇವರೂ ಹಾಗಂತಾನಲ್ಲ! ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ
ಜಾಣ ತಿಮ್ಮ

ಬಾಳೆಯ ತೋಟದ ಪಕ್ಕದ ಕಾಡೊಳು
ವಾಸಿಸುತಿದ್ದವು ಮಂಗಗಳು
ಮಂಗಗಳೆಲ್ಲವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ
ಒಂದುಪವಾಸವ ಮಾಡಿದವು .
ಏನೂ ತಿನ್ನದೆ ಮಟ ಮಟ ನೋಡುತ
ಇದ್ದವು ಮರದಲಿ ಕುಳಿತಲ್ಲೇ
"ನಾಳೆಗೆ ತಿಂಡಿಯ ಈಗಲೇ ಹುಡುಕುವ
ಬನ್ನಿರಿ " ಎಂದಿತು ಕಪಿಯೊಂದು
"ಹೌದೌದಣ್ಣಾ" ಎಂದೆನ್ನುತ ಎಲ್ಲವು
ಬಾಳೆಯ ತೋಟಕೆ ಹಾರಿದವು
ತೋಟದಿ ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣನು ನೋಡಲು
ಆಶೆಯು ಹೆಚ್ಚಿತು ನೀರೂರಿ
"ಸುಲಿದೇ ಇಡುವ ಆಗದೆ " ಎಂದಿತು
ಆಶೆಯ ಮರಿಕಪಿಯೊಂದಾಗ
"ಹೌದೌದೆನ್ನುತ" ಹಣ್ಣನು ಸುಲಿದವು
ಕೈಯೊಳೆ ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತಿರಲು
"ಕೈಯ್ಯಲ್ಲೇತಕೆ ಬಾಯೊಳಗಿಟ್ಟರೆ
ಆಗದೆ ? " ಎಂದಿತು ಇನ್ನೊಂದು
ಹಣ್ಣನು ಬಾಯಲಿ ಇಟ್ಟವು
"ಜಗಿದೇ ಇಡುವೆವುಎಂದಿತು ಕಪಿ ಮತ್ತೊಂದು
ಜಗಿದೂ ಜಗಿದೂ ನುಂಗಿದವೆಲ್ಲವು
ಆಗಲೇ ಮುಗಿಯಿತು ಉಪವಾಸ .
                                                   (ಕವಿ : ಮಚ್ಚಿಮಲೆ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ರಾವ್ )

ಸರ್ಪಸಂಭೋಗ + ಹಸು ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆ

1.ಸರ್ಪಸಂಭೋಗ ನೋಡಿದ್ದೀನಲ್ಲಾ ? ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ವಾ ?
- ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚೆಲುವನ್ನು ನೀನು ಅನುಭವಿಸಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವನು ಎಂದು.

2.ಹಸು ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಾಣಿ ಅಲ್ಲವೇ ?

- ಮನುಷ್ಯನ ಹೊರೆತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಅಷ್ಟೇ

ಕೃಪೆ : ಕೆ.ಟಿ.ಆರ್

ಕನ್ನಡದ ____ ? ಭಾಗ 2

ಕನ್ನಡದ 'ವರ್ಷ'                   ಅಮೋಘವರ್ಷ   
ಕನ್ನಡದ 'ಪೆಂಪು'                  ಪಂಪ
ಕನ್ನಡದ 'ಪೊನ್ನು'                 ಪೊನ್ನ 
ಕನ್ನಡದ 'ಚಿನ್ನ'                    ರನ್ನ
ಕನ್ನಡದ 'ರಾಯ'                 ಚಾವುಂಡರಾಯ  
ಕನ್ನಡದ 'ನಾಗ'                  ನಾಗವರ್ಮ 
ಕನ್ನಡದ 'ಸಿಂಹ'                 ದುರ್ಗಸಿಂಹ 
ಕನ್ನಡದ 'ಚಂದ್ರ'                ನಾಗಚಂದ್ರ 
ಕನ್ನಡದ 'ಅಣ್ಣ'                   ಬಸವಣ್ಣ  
ಕನ್ನಡದ 'ಅಕ್ಕ'                  ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ 
ಕನ್ನಡದ 'ಪ್ರಭು'                 ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು 
ಕನ್ನಡದ 'ಹರ'                   ಹರಿಹರ 
ಕನ್ನಡದ 'ನಾಥ'                 ಸೋಮನಾಥ  
ಕನ್ನಡದ 'ರಾಘವ'              ರಾಘವಾಂಕ 
ಕನ್ನಡದ 'ಚೆನ್ನ'                  ಜನ್ನ 
ಕನ್ನಡದ 'ವ್ಯಾಸ'                ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ  
ಕನ್ನಡದ 'ಕುಮಾರ'            ಕುಮಾರ ವಾಲ್ಮೀಕಿ 
ಕನ್ನಡದ 'ದಾಸ'                ಪುರಂದರದಾಸ 

ಕನ್ನಡದ 'ಈಶ'                 ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ 

ಕನ್ನಡದ 'ಜ್ಞಾನ'                ಸರ್ವಜ್ಞ

ಕನ್ನಡದ 'ಹೊನ್ನು'              ಸಂಚಿಯ ಹೊನ್ನಮ್ಮ 

ಕನ್ನಡದ 'ಶರೀಫ'               ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ  


                                                                            ಕೃಪೆ : ಎನ್ ಕುಮಾರ