ಶನಿವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 28, 2015

ಸಂತಸ

ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವನು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೊತೆ,  
ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆ
 ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ಜೊತೆಯೂ  
ತನ್ನ ಸಂತಸವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ತವಕಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: