ಭಾನುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 22, 2015

ಅಮ್ಮನ ಕೈತುತ್ತು

ಗಮ್ಮತ್ತಮ್ಮ ಗಮ್ಮತ್ತು ಗಮಗಮಗಮಿಸುವ ಗಮ್ಮತ್ತು//
ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೈತುತ್ತು ತಿಂದರೆ ಬರುವ ತಾಖತ್ತು ನಿತ್ಯವು ಮಾಡುವ ಕಸರತ್ತು ತಪ್ಪದೆ ಬರುವುದು ಮೈಕಟ್ಟು//

ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಮರಣದ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೀತೆಯ ಮಾತು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆದರೂ ದುಃಖವು ಒಡೆದಿತ್ತು//

ಪ್ರಣತಿಯ ನಿರ್ಮಲ ಸಿಹಿಮುತ್ತು ಅಮ್ಮನ ನೆನಪನು ತರುತಿತ್ತು ನನ್ನ ಗೌರವದ ಒಳಗುಟ್ಟು ಅಮ್ಮನು ಕೊಟ್ಟ ಸಂಪತ್ತು//

ಭವಭಾರದ ಸಾಲಕೆ ತಲೆಕೊಟ್ಟು ಮುರಿಯಿತು ಅಮ್ಮನ ನಡುಕಟ್ಟು ಬಾರವು ಬೆಳೆಯಿತು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಸಾಲವೆ ಅಮ್ಮನ ಕೊಂದಿತ್ತು//

ಹೇಳುವೆ ಕೇಳಿ ಗುಟ್ಟು ಸಾಲವೆ ದುಃಖದ ತಲೆಕಟ್ಟು ಯಾರಿಗು ಬೇಡ ಕುತ್ತು ಅಮ್ಮನು ಇಲ್ಲದ ಆಪತ್ತು//

ಆಪತ್ತಮ್ಮ ಆಪತ್ತು ಸಾಲವು ನಮಗೆ ಆಪತ್ತು//

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: