ಬುಧವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 25, 2015

ರಿಬ್ಬನ್ ಬಾಲದ ಅಸ್ಡ್ರಾಪಿಯಾ + ಕೆಂಪು ಕತ್ತಿ ಕೊಕ್ಕುಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: