ಸೋಮವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28, 2015

ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬ ಕಹಿ ನೆನಪು

 ಬೇಡವೆಂದರೂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚುಚ್ಚಿ ಕಾಡಿಸಿ,
 ಪೀಡಿಸಿ, ನೋಯಿಸುವುದು  
ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬ ಕಹಿ ನೆನಪುಗಳು ಮಾತ್ರ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: