ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 01, 2015

ಜನನ-ಮರಣ

ಜನನ ಎಂಬ ಮೂರಕ್ಷರದಿಂದ
ಮರಣ ಎಂಬ ಮೂರಕ್ಷರದವರೆಗೆ
ಮಾನವನ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳು

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: