ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25, 2015

ಬೆಲ್ಜಿಕಾ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ + ಲಾರ್ಡ್ ಹೋವ್ ದ್ವೀಪದ ಕಡ್ಡಿ ಕೀಟಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: