ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 01, 2015

ಅಗಸ್ಟ ಟಾಪ್ - 3

 ನನ್ನ ಜಾಲತಾಣ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು ( ಟಾಪ್ - 3 )  ಅಗಸ್ಟ - 2015

ಪ್ರಕಟನೆಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಟಾಪ್ 3 
ರೈತರಿಗೆ ಮನವಿ
ನಾಗರ ಹಾವೆ
ಮನದಿಂದ ವಂದಿಸುವೆ
  ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಟಾಪ್ 3
ಅಮೇರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ
 ಭಾರತ
ಫ್ರಾನ್ಸ್

ಬ್ರೌಸರ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಟಾಪ್ 

Firefox

Chrome UC

Browser

ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಟಾಪ್ 3 

Macintosh

Windows

Android 

ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳ ವರ್ಷನಗಳ ಪ್ರಕಾರ

                                          Windows 7
                                           Windows XP
                                           Nokia Phones
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪುಟಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ
6,250

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: