ಸೋಮವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 20, 2017

ಕುದುರೆ ಸವಾರಿಚಡ್ಡಿ ಗಿಡ್ಡಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು
 
ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
 
ಲಗಾಮು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
 
ಹೈ! ಹೈ! ಹೈ!


ಲಂಗ ಗಿಂಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು
 
ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
 
ಅಣ್ಣನ ಸೊಂಟ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
 
ಹೈ! ಹೈ! ಹೈ!


ಕಂದು ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕುದುರೆ
 
ಗಾಳಿ ಹಾಗೆ ಓಡೊ ಕುದುರೆ
 
ನಮ್ಮ ಕುದುರೆ! ನಮ್ಮ ಕುದುರೆ!

ಹೈ! ಹೈ! ಹೈ!


ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
 
ಅದರ ಬೆನ್ನ ತಟಕೊಂಡು
 
ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು
 
ಹೈ! ಹೈ! ಹೈ!


ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
 
ಹಳ್ಳ ಗಿಳ್ಳ ಹಾರಿಕೊಂಡು
 
ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡು
 
ಹೈ! ಹೈ! ಹೈ!


ಕುದುರೆ ಮೈಯ ಸವರಿ ತಟ್ಟಿ
 
ಹುರುಳಿ ಗಿರಳಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟು
 
ಸಾಕುವೆವು ನಮ್ಮ ತಟ್ಟು
 
ಹೈ! ಹೈ! ಹೈ!


--
ಜೆ. ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರಕಡ್ಲೆಪುರಿಸಂಕಲನದಿಂದ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: