ಶನಿವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2016

ಕನ್ನಡವೆಂದರೆ

ಕನ್ನಡವೆಂದರೆ ಎಂತಹದು
ಕನ್ನಡವೆಂದರೆ ಎಂತಹದು ಮಗು
ಕನ್ನಡವೆಂದರೆ ಎಂತಹದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡವೆಂದರೆ ಎಂತಹದು

ಕೇಳುವ ಕಿವಿಗೆ ಕಿಣಿ ಕಿಣಿ ಕಿಣಿ ಗೆಜ್ಜೆ
ಕೇಳುವ ಕಿವಿಗೆ ಕಿಣಿ ಕಿಣಿ ಕಿಣಿ ಗೆಜ್ಜೆ
ಕನ್ನಡವೆಂದರೆ ಬಲು ಇಂಪು
ಕನ್ನಡವೆಂದರೆ ಬಲು ಇಂಪು
ಹೇಳುವ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಇದು ಜೇನು
ಹೇಳುವ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಇದು ಜೇನು
ಕನ್ನಡವೆಂದರೆ ಬಲು ತಂಪು
ಕನ್ನಡವೆಂದರೆ ಬಲು ತಂಪು
ಕನ್ನಡವೆಂದರೆ ಇಂತಹದು
ಕನ್ನಡವೆಂದರೆ ಇಂತಹುದು
ಕನ್ನಡವೆಂದರೆ ಇಂತಹದು ನಮ್ಮ
ಕನ್ನಡವೆಂದರೆ ಇಂತಹುದು ಮಗು
ಕನ್ನಡವೆಂದರೆ ಇಂತಹುದು
ಕಾಣುವ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುತ್ತಿನ ಮಾಲೆ
ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಕಡು ಚೆಲುವು
ಕಾಣುವ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುತ್ತಿನ ಮಾಲೆ
ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಕಡು ಚೆಲುವು
ಸಾವಿರ ಕಾಲ ಬಾಳಿದ ಕನ್ನಡ
ಸಾವಿರ ಕಾಲ ಬಾಳಿದ ಕನ್ನಡ
ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮದಕಿದೆ ಬಲವು
ಕನ್ನಡವೆಂದರೆ ಇಂತಹದು
ಕನ್ನಡವೆಂದರೆ ಇಂತಹುದು
ಕನ್ನಡವೆಂದರೆ ಇಂತಹದು ನಮ್ಮ
ಕನ್ನಡವೆಂದರೆ ಇಂತಹುದು ಮಗು
ಕನ್ನಡವೆಂದರೆ ಇಂತಹುದು
--ಜಿ.ಪಿ.ರಾಜರತ್ನ೦

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: