ಶುಕ್ರವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2016

ಈಶ್ವರೀಯ ವರದ ಚೆನ್ನರಾಮ + ಉಗ್ಘಡಿಸುವ ಗಬ್ಬಿದೇವಯ್ಯ

ಈಶ್ವರೀಯ ವರದ ಚೆನ್ನರಾಮ

ಅಂಕಿತ ನಾಮ: ಈಶ್ವರಿಯ ವರದ ಚೆನ್ನರಾಮ
ಕಾಲ:
ದೊರಕಿರುವ ವಚನಗಳು: 1 (ಆಧಾರ: ಸಮಗ್ರ ವಚನ ಸಂಪುಟ)
ತಂದೆ/ತಾಯಿ:
ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ:
ಪರಿಚಯ: 


ಉಗ್ಘಡಿಸುವ ಗಬ್ಬಿದೇವಯ್ಯ

 

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: