ಮಂಗಳವಾರ, ಜನವರಿ 26, 2016

ಅಶ್ವಥರಾಮ

ಅಂಕಿತ ನಾಮ: ಅಶ್ವತ್ಥರಾಮ
ಕಾಲ:
ದೊರಕಿರುವ ವಚನಗಳು: 1 (ಆಧಾರ: ಸಮಗ್ರ ವಚನ ಸಂಪುಟ)
ತಂದೆ/ತಾಯಿ:
ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ:
ಪರಿಚಯ

ಎನಗಿನ್ನೇತರಭಕ್ತಿ ಬಸವಾ ? ಎನಗಿನ್ನೇತರ ಮುಕ್ತಿ ಬಸವಾ.
ಎನಗಿನ್ನು ಶಬ್ದ ನಿಶ್ಶಬ್ದಸೂಚನೆಯಾಯಿತ್ತಯ್ಯಾ ಬಸವಾ,
ಸಂಗಯ್ಯಾ, ಬಸವನ ಗಮನದರಿವು ಎನಗೆಲ್ಲಿಯದು ? 

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: