ಮಂಗಳವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 2015

ಕಂದನು ಬಂದ

ಕಂದನು ಬಂದುದು ಎಲ್ಲಿಂದ ?
ನೀಲಿಯ ಗಗನದ ಬಳಿಯಿಂದ ||||

-

ಕಣ್ಣನು ಹೊಂದಿದನಾವಾಗ ?
ಕಂದನ ಚಂದಿರ ಕಂಡಾಗ ||||

-

ಕಣ್ಣನು ಕಳೆಯನು ಪಡೆದಿಹುದು
ಅರಿವೇ ಮೋಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟುದುದು ||||

-

ಕೆನ್ನೆಯುಕೆಂಪಾಗಿಹುದೇಕೆ ?
ದೇವರ ಮುತ್ತನು ಪಡೆದುದಕೆ || ||

-

ಯಾವಾಗಲು ನಗುವನದೇಕೆ ?
ನಾವರಿಯದುದನವನರಿತುದಕೆ 
(ನಾವು ಅರಿಯದುದನು ಅವನು ಅರತುದಕೆ - ದೇವರನ್ನು ?)

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: