ಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 05, 2015

ಹಳ್ಳಿ ಹೈದಾ ಪ್ಯಾಟೆಗೆ ಬಂದ - 2 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೈದ ಗೆಲ್ಲುವನು ?

ಹಳ್ಳಿ ಹೈದಾ ಪ್ಯಾಟೆಗೆ ಬಂದ - 2 
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ  ಯಾವ ಹೈದ ಗೆಲ್ಲುವನು ?ಒಟ್ಟು - 10 ಕಾಡು ಹೈದರಲ್ಲಿ ಉಳಿದವರು 4 ಕಾಡು ಹೈದರು,
1.
OR


2.
3.
ಅವರಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಹೈದಾ ಪ್ಯಾಟೆಗೆ ಬಂದ - 2 ಯಾವ ಹೈದ ಗೆಲ್ಲುವರು ?