ಭಾನುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11, 2015

ಬೇಕು ಕಾರಣ

ಬರುವಾಗ ಕಾರಣ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ
ಹೋಗುವಾಗ ಕಾರಣ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ
ತುಂಬಾ ಕಾಡುತಿಹುದು ಕಾರಣಗಳು
ಉತ್ತರವಿಲ್ಲದೆ

*********ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಗೌಡ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: