ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15, 2015

ಯುಕರ ಚಿಲುಮೆ ಕಲಾಂರವರಿಗೆ 84ರ ಸಂಭ್ರಮ

ಎ.ಪಿ.ಜೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮ್
AbdulKalam.JPG
೧೨ನೇ ವಾರ್ಟನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫೋರಂ, ೨೦೦೮

ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ
೨೫ ಜುಲೈ ೨೦೦೨ – ೨೫ ಜುಲೈ ೨೦೦೭
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ
ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್
ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಭೈರೋನ್ ಸಿಂಗ್ ಶೇಖಾವತ್
ಪೂರ್ವಾಧಿಕಾರಿಕೆ ಆರ್ ನಾರಾಯಣನ್
ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಪ್ರತಿಭಾ ದೇವಿಸಿಂಗ್ ಪಾಟೀಲ್
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ
ಜನನಅವುಲ್ ಫಕೀರ್ ಜೈನುಲಬ್ದೀನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮ್
೧೫ -೧೦ -೧೯೩೧
ರಾಮೇಶ್ವರಂಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ,
ಮರಣ೨೭ ಜುಲೈ ೨೦೧೫
ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್
ಅಭ್ಯಸಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್, ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿ
ಮದ್ರಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ
ಉದ್ಯೋಗಉಪನ್ಯಾಸಕ, ಲೇಖಕ, ವಿಜ್ಞಾನಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ
ಅಂತರಿಕ್ಷಯಾನ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಜಾಲತಾಣabdulkalam.com

AiÀÄĪÀPÀgÀ a®ÄªÉ PÀtägÉ. . . .
     ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀiÁf gÁµÀÖç¥ÀwUÀ¼ÀÄ, ‘¨sÁgÀvÀzÀ Që¥Àt ¦vÁªÀĺÀ’ ºÁUÀÆ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ gÁµÀÖç¥Àw JAzÉà SÁåvÀgÁVzÀÝAvÀºÀ CªÀÅ¯ï ¥sÀQÃgï eÉÊ£ÀįÁ©Ýãï C§Äݯï PÀ¯ÁAgÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß (¢:27/7/2015) CUÀ°gÀĪÀÅzÀÄ zÉñÀPÉÌ, AiÀÄĪÀd£ÀvÉUÉ vÀÄA§¯ÁgÀzÀ £ÀµÀëªÁVzÉ.

      EªÀgÀÄ CPÉÆÖçgï 15, 1931gÀ°è vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À gÁªÉÄñÀégÀA£À zsÀ£ÀĵÉÆÌÃnAiÀÄ°è eÉÊ£ÀįÁ©Ý£ï ªÀÄgÁPÀAiÀiÁgï ªÀÄvÀÄÛ C¹AiÀĪÀiÁä eÉÊ£ÀįÁ©Ý£ïgÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁV d¤¹zÀgÀÄ. ¨Á®åªÀÅ PÀqÀÄ §qÀvÀ£ÀzÀ°è ¸ÁVvÀÄÛ. ±Á¯ÉAiÀÄ ºÉÆgÀvÀÄ ©qÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è ¢£À¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁj §AzÀ ºÀtzÀ°èAiÉÄà fêÀ£À ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¨sËvÀ±Á¸ÀÛçzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è D¸ÀQÛ EgÀzÀ PÁgÀt ªÉʪÀiÁ¤PÀ EAf¤AiÀÄgï ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀgÀÄ. ¦.JZï.r., JA.mÉPï., ¥ÀzÀ«UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹzÀgÀÄ. EªÀgÀÄ NªÀð «eÁÕ¤ ªÀiÁvÀæ DVgÀzÉ «ÃuÁ ªÁzÀPÀgÀÄ, vÀ«Ä¼ÀÄ PÀ«UÀ¼ÁVzÀÝgÀÄ. §æºÀäZÁjAiÀiÁVzÀÄÝ, ¥Àæw¢£À PÀÄgÁ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉ NzÀÄwÛzÀÝgÀÄ.

      EªÀgÀÄ ²PÀët vÀdÕ, §gÀºÀUÁgÀgÀÄ, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁV, ªÉʪÀiÁ¤PÀ EAf¤AiÀÄgÁæV, r.Dgï.r.N. ºÁUÀÆ L.L.J¸ï.n.AiÀÄ ªÉÆzÀ® ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÀåAiÀÄgÁV, gÁµÀÖç¥ÀwUÀ¼ÁV GvÀÛªÀÄ DqÀ½vÀUÁgÀgÁV, ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸ÀAzÀ±ÀðPÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁV (LLJA.£À°)è zÉñÀPÉÌ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹, ¨sÁgÀvÀzÀ CtĨÁA§Ä ºÁUÀÆ Që¥ÀtÂUÀ¼À d£ÀPÀ («Ä¸ÉÊ¯ï ªÀiÁå£ï D¥sï EArAiÀiÁ)gÉAzÉà ¥Àæ¹zÀÞgÁVzÁÝgÉ. qÁ. ¸ÉÆêÀiïgÁdÄ eÉÆvÉUÀÆr ‘gÁdÄ PÀ¯ÁA ¸ÉÖAmï’¤«Äð¹zÀgÀÄ. EzÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄ gÉÆÃVUÀ½UÉ §ºÀÄ G¥ÀAiÉÆÃVAiÉĤ߹zÉ. vÀªÀÄä PÁAiÀÄðªÉÊRj¬ÄAzÀ dUÀwÛ£À zÉÆqÀØtÚ£Éßà ¨ÉaÑ ©½¹zÀÄÝ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ FUÀ EwºÁ¸À.
     
      ¸ÀzÁ a®ÄªÉAiÀÄ, ZÉÊvÀ£Àå ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¸ÀÆáwðAiÀÄÄvÀ ªÀiÁvÀÄUÀ½AzÀ AiÀÄĪÀd£ÀvÉAiÀÄ°è PÀ£À¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ©wÛzÀ PÀ£À¸ÀÄUÁgÀ, zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ PÀ£À¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÁtÂj, ¤«ÄäAzÀ ¸ÁzsÀåªÁUÀzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÀÄ E®è, ²RgÀzÉvÀÛgÀzÀ D±ÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¨É¼À¹PÉƽî, PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ¦æÃw¹-PÀA¥À¤AiÀÄ£À®è, PÉ®ªÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÆð¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀ, DzÀgÉ UÉ®ÄèªÀÅzÀÄ PÀpt, E£ÀÄß ºÀ®ªÁgÀÄ  ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¸ÀAªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁµÀtUÀ½AzÀ AiÀÄĪÀ d£ÁAUÀPÉÌ ¸ÀzÁ ¸ÀÆáwðAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA© ªÀÄÄ£ÀßqɸÀÄwÛzÀÝAvÀºÀ ªÀĺÁ£ï UÀÄgÀÄ EªÀgÀÄ. AiÀÄĪÀ d£ÀvɬÄAzÀ¯Éà ¨sÁgÀvÀzÀ QÃwð ¥ÀvÁPÉ 2020gÉƼÀUÁV «±ÀézÀ £ÀA.1£Éà gÁµÀÖçªÀ£ÁßV¸ÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¨sÀ«µÀå £ÀÄr¢zÀÝgÀÄ.

EªÀgÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ:
·        qɪɮ¥ÀäAmïì E£ï ¥sÀÄè¬Äqï ªÉÄSÁ¤Pïì CAqï ¸Éàøï mÉPÁß®f
·        «AUïì D¥sï ¥sÉÊAiÀÄgï (DvÀäPÀxÉ)- CVßAiÀÄ gÉPÉÌUÀ¼ÀÄ (PÀ£ÀßqÀ C£ÀĪÁzÀ)
·        EArAiÀiÁ 2020                 * EUÉßöÊmÉqï ªÉÄÊAqïì
·        J¤é±À¤AUï C£ï JA¥ÀªÀqïð £ÉõÀ£ï        * qÀ¤ðAUï ¥Á¬ÄAmïì
·        ªÉÄÊ d¤ð           *  ¢ ¯ÉÊ¥sï næà           * a®Øçæ£ï D¥sï ¯ÉÊ¥sï
·        EªÀgÀ §UÉÎ EvÀgÀgÀÄ §gÉzÀ ¥ÀĸÀÛPÀ PÀ¯ÁA ªÉÄõÀÄÖç.

¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ:

     qÁPÀÖgï D¥sï ¸ÉÊ£ïì, qÁPÀÖgï D¥sï ¯Á, LEEE UËgÀªÀ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé, qÁPÀÖgï D¥sï EAf¤AiÀÄgï, UËgÀªÀ qÁPÀÖgïÖ, ªÀǪÉÃgï ªÉÄÃqÀ¯ï,  PÀªÀiÁð£ï «AUïì CªÁqïð, QAUïì ZÁ¯ïì ªÉÄÃqÀ¯ï, UËgÀªÀ qÁPÀÖgï ¸ÉÊ£ï, gÁªÀiÁ£ÀÄd£ï ¥Àæ±À¹Û, «Ãgï ¸ÁªÀPÀðgï ¥Àæ±À¹Û, EA¢gÁ UÁA¢ü £Á嶣À¯ï EAl°eÉmï ¥Àæ±À¹Û, ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ 1997gÀ°è ¨sÁgÀvÀgÀvÀß ¥Àæ±À¹Û, r. ¥sÉïÉÆÃ, ¥ÀzÀä «¨sÀƵÀ£À, ¥ÀzÀä ¨sÀƵÀt E£ÀÄß ºÀ®ªÁgÀÄ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß CgÀ¹ §A¢ªÉ. ««zsÀ «²é«zÁå®AiÀÄUÀ½AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 UËgÀªÀ qÁPÀÖgï ¥ÀqÉ¢gÀĪÀÅzÀÄ EªÀgÀ ºÉUÀνPÉ.

-         PÉ.n.Dgï.
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: