ಶನಿವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 01, 2017

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ (English to Kannada)

ನಗ್ಸುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲ್ಸಾ, ನಗುದು ಬಿಡುದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲ್ಸಾ......
HOLLOW MAN                     ತೂತ್ ಮನಷಾ

DIE ANOTHER DAY          ಇನ್ನೊಂದ್ ದಿನಾ ಶಟದ್ ಹೊಗ್ಲೆ
GONE WITH THE WIND      ಘಾಳ್ಯಾಗ್ ಗೆವ್ವ್ ಅಂತ ಹೋತು
SUPERMAN                           ಅಗದೀ ಮಸ್ತ್ ಮನಷ್ಯಾ
SCORPION KING                  ಚೋಳ ರಾಜ್ಯಾ
THE MUMMY                       ಅವ್ವಾ……
THE MUMMY RETURNS    ಅವ್ವಾ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಲು
MISSION IMPOSSIBLE       ಆಗಂಗಿಲ್ಲ
IRON MAN                            ಇಸ್ತ್ರೀ ಮನಷ್ಯಾ
THE GOD FATHER              ದೇವರ ಪಪ್ಪಾ
LORD OF RING                               ದೇವ್ರ ಉಂಗ್ರಾ
MR BEAN                                                    ಶ್ರೀ ಹುರುಳಿಕಾಯಿ
                                              ಕೃಪೆ : ಕನ್ನಡ ಲೋಕದಿಂದ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: