ಮಂಗಳವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 04, 2016

A ದಿಂದಾ Z ವರೆಗಿ ಕತಿ ಓದರಿ..... (Kannada A to Z Story)

Aನೆಂದು ಬರೆಯಲಿ Bಡಿಸಲಾಗದ ನಿನ್ನ Cನಿಮಾದ Dಗ್ರಿಯ ದೊಡ್ಡ E ಸಿನಿಮಾದವರ F.ಆಯ್.ಆರ್ ಆದಾಗ Gಗದ ಜಿಗದ ಹೇಳಿ Hಚ್ಚೆನು ಮಾತ್ಯಾಡ್ದ Iಯ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ Jಓರಾಗಿ Kಳದೆ Lಲ್ಲಾರು Mನೆಗೆ ಹೋಗಿ Nನ್ನಿ ಹೊಡದು Oಪನ ಆಗಿ ಹೇಳಿ Pಪಿ ಮಾರಾಂವ Qಡಾ ಇದ್ದರು Rರಾಮ ಇರ್ತಾನ ಅಂತಾ S ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲೇ Tಕಾನಿ ಹಾಕಿ Uಟಾ ಮಾಡಿ Vಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತ Wಶಾ Xಆರ್ Yಯರ ತಗುಂಡ Z ಬರು ತನಕಾ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಬೇಕ ಹಂಗ ಜಡದ ಹೋದಾ ರೀ ಅಂವಾ….. 
ರಚನೆ (ಕತಿ ಬರದಾಂವ): ಶಿವಕುಮಾರ.PN (ಇಂತಿ ನಿಮ್ಮಾಂವ ಕರುನಾಡ ಕನ್ನಡಿಗ)

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: