ಶನಿವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 01, 2016

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2016 (September Top 3)

ನಮ್ಮ ಜಾಲತಾಣದ ಟಾಪ್ - 3 ವೀಕ್ಷಣೆಯ ವಿವರ

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಪ್ರಕಟನೆಗಳ ಟಾಪ್ 3 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಟಾಪ್ 3 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು

ಭಾರತ

ಅಮೇರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ
ಫ್ರಾನ್ಸ್

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಬ್ರೌಸರ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಟಾಪ್ 3 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು

Chrome

Firefox

Opera

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳ ಟಾಪ್ 3 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು

Windows

Android

Macintosh

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಟಾಪ್ 3 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು

Windows 8.1

Windows 8

Windows 7

ತಾಣ ಪ್ರಾರಂಭದ ವರ್ಷದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗಿನ ಪೋಸ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಟಾಪ್ 3 ಪುಟಗಳು
ಹಿಮಾಲಯದ ಮರ್ಮೋಟ್
TET 2015 (ಟಿ.ಇ.ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ 2015 )ಕಳೆದ (2015) ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 3 ವೀಕ್ಷಣೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳು

ಅಗಸ್ಟ 2015 - 6,250
ಜುಲೈ 2015 - 5,780
 ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2016 - 3,306
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಟಾಪ್ 3 ವೀಕ್ಷಣೆಯ ದಿನಗಳು
19 ಅಗಸ್ಟ 2015 - 252
26 ಅಗಸ್ಟ 2016 - 210
30 ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2016 - 193
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಪುಟವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
3,293+
ಪ್ರಸ್ತುತ G+ ನ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
+ 75
ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಣೆಯ ದೇಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
+ 82

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: