ಬುಧವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 12, 2015

26 ಆಸನಗಳು

1.ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ
2. ಅರ್ಧ ಚಕ್ರಾಸನ
3. ಉಕ್ತಾಸನ
4. ಗರುಡಾಸನ
5. ದಂಡಾಯಾನಮಾ ಜಾನುಶಿರಾಸನ
6. ದಂಡಾಯಾನಮಾ ಧನುರಾಸನ
7.ತುಳದಾನಸ
8. ದಂಡಾಯಮಾನ ಭೀಬಕ್ತಪದಾ ಪಶ್ಚಿಮೊತ್ತಾಸನ
9. ತ್ರೀಕಾಸನ
10. ದಂಡಾಯಮಾನ ಭೀಬಕ್ತಪದಾ ಜಾನುಶಿರಾಸನ
11.ತಡಾಸನ
12.ಪಗಂಗುಸ್ತಾಸನ
13.ಶವಾಸನ
14.ಪಾವನಮುಕ್ತಾಸನ
15.ಸಿಟ್ ಅಪ್
16.ಬುಜಂಗಾಸನ
17.ಶಲಭಾಸನ
18.ಪೂರ್ಣ ಶಲಭಾಸನ
19.ಧನುರಾಸನ
20.ಸುಪ್ತ ವಿರ್ಜಾಸನ
21.ಅರ್ಧ ಕರ್ಣಾಸನ
22.ಉತ್ರಾಸನ
23.ಸಾಸಂಗಾಸನ
24.ಪಶ್ಚಿಮೊತ್ತಾಸನದ ಜೊತೆ ಜಾನುಶಿರಾಸನ
25ಪೈನಲ್ ಸ್ಪಿನಾಲ.26.ಕಪಲಾಕತೆ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: