ಶನಿವಾರ, ಜೂನ್ 27, 2015

ಇಂದಿಗೆ 50 ದೇಶ

 ಇಂದಿಗೆ 50 ದೇಶದವರು ನನ್ನ ಕನ್ನಡದ ತಾಣವಾದ www.spn3187.blogspot.in ನೋಡಿದರು

ಆ ದೇಶಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ

                                             IN WORLD 
Sl.No Country Name Sl.No Country Name
1 Satellite Provider 26 Netherlands
2 Australia 27 Malaysia
3 Austria 28 Oman
4 Belgium 29 Pakistan
5 Bulgaria 30 Russian Federation
6 Brazil 31 Suriname
7 Canada 32 Saudi Arabia
8 Europe 33 Spain
9 Germany 34 Sweden
10 Hungary 35 Uganda
11 India 36 United Arab Emirates
12 Indonesia 37 United Kingdom
13 Ireland 38 United States
14 Japan 39 Vienna
15 Kuwait 40 Vietnam
16 Western  Finland 41 France
17 Algeria 42 Sri Lanka
18 Netherlands 43 Norway
19 Israel 44 Portugal
20 Malta 45 Qatar
21 Italy 46 Colombia
22 Turkey 47 Czech Republic
23 Singapore 48 Slovakia
24 South Africa 49 Kenya
25 Philippines 50 China

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: