ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನವರಿ 20, 2017

ಮಳೆ ಮಳೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಳೆ ಮಳೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ

ಕೈಯ ಚಾಚೋ ಕರಿಯಪ್ಪ


ಮಳೆ ಮಳೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ

ಕೈಯ ಚಾಚೋ ಕರಿಯಪ್ಪ
 

ತಿರುಗೊ ತಿರುಗೊ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ

ತಿರುಗಲಾರೆ ಉಸ್ಸಪ್ಪ


ಮಳೆ ಬಂತು ಮಳೆ

ಕೊಡೆ ಹಿಡಿದು ನಡೆ

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು

ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಳೆಬಿಸಿಲು ಬಂತು ಬಿಸಿಲು

ಕೋಟು ಟೋಪಿ ತೆಗೆ

ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ಸೇದಿ

ಸೋಪು ಹಾಕಿ ಒಗೆ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: