ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 02, 2016

ಅಗಸ್ಟ 2016 ರ ಟಾಪ್ - 3 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು (August Top 3 Viewers)

ನಮ್ಮ ಜಾಲತಾಣದ ಟಾಪ್ - 3 ವೀಕ್ಷಣೆಯ ವಿವರ

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಪ್ರಕಟನೆಗಳ ಟಾಪ್ 3 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಟಾಪ್ 3 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು

ಭಾರತ

ಅಮೇರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ
ಫ್ರಾನ್ಸ್

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಬ್ರೌಸರ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಟಾಪ್ 3 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು

Chrome

Firefox

Opera

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳ ಟಾಪ್ 3 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು

Windows

Android

Macintosh

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಟಾಪ್ 3 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು

Windows 8.1

Windows 8

Windows 7

ತಾಣ ಪ್ರಾರಂಭದ ವರ್ಷದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗಿನ ಪೋಸ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಟಾಪ್ 3 ಪುಟಗಳು
ಕಳೆದ (2015) ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 3 ವೀಕ್ಷಣೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳು

ಅಗಸ್ಟ 2015 - 6,250

ಜುಲೈ 2015 - 5,780
ಅಗಸ್ಟ 2016 - 3,014
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಟಾಪ್ 3 ವೀಕ್ಷಣೆಯ ದಿನಗಳು

19 ಅಗಸ್ಟ 2015 - 252
26 ಅಗಸ್ಟ 2016 - 210
9 ಅಗಸ್ಟ 2016 - 176
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಪುಟವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
3,014+
ಪ್ರಸ್ತುತ G+ ನ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
+ 74
ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಣೆಯ ದೇಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
+ 82

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: