ಮಂಗಳವಾರ, ಜನವರಿ 20, 2015

20,000

ಈ ಬುಧವಾರದ 20 ಜನೇವರಿ 2015
ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣದೊಂದಿಗೆ,
ಗಂಟೆಯ ನಾಧದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ತಾಣವನ್ನು ವಿಕ್ಷೀಸುತ್ತಿರುವ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ
20,000 ವಿಕ್ಷೀಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತ.........ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: