ಗುರುವಾರ, ಮೇ 28, 2015

ಉಪಕಾರಪರರ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳವರೇ ಹಿಂದೆ ತುಳಿಯುವಾಗ.
 ಬೀಸುವ ಗಾಳಿ,
 ಸುರಿಯುವ ಮಳೆ,
ಬೆಳಕು ಮೂಡಿಸುವ ಸೂರ್ಯ
ಇವರ್ಯಾಕೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ?

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: