ಬುಧವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 24, 2016

ದೇವರು·         ವರ ಕರುಣಿಸುವವನೇ ದೇವರು

·         ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಅಭಾವದ ನಡುವೆ ಅವಿತಿರುವವ

·         ಇದ್ದಾನೆಂದೇ ಭಾವಿಸಿ. ಇದ್ದರಂತೂ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ.

·         ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಇರುವ. ಇಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ

·         ನಂಬಿ ಕಾಲು ಹಿಡಿದವರ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವವ

·         ದೇವರಿಲ್ಲ ಎಂದರೂ, ಇರುವನು ಎಂದರೂ ಈತನಿಗೇನೂ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ

·    ದೇವರಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವವರ ಎದುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವರೇ ಬಂದರೂ ನಂಬಲಾರರು

·     ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರೆ ಈತನಿದ್ದಾನೆಂದೇ ಅರ್ಥ

· ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಚರ್ಚೆ ಅನಗತ್ಯ. ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಾಗುವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನವಲಂಬಿಸಿ ಆತನ ಅಸ್ತಿತ್ವವಿಲ್ಲ.

·  ಭೂಮಿ ದುಂಡಗಿದೆ ಎಂದರೂ ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ನೋಡಿರದಿದ್ದರೂ... ದೇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬಲ್ಲ. ಕಾರಣ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ.

· ಒಬ್ಬರೇ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ. ಆತ ಹಲವು ದೇವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ

·   ಇದೊಂದು ಆದರ್ಶ ಕಲ್ಪನೆ; ಮಾನವ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದು ಇದೇ...
-ವಿಶ್ವನಾಥ ಸುಂಕಸಾಳ
vishwasunkasal@yahoo.com

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: