ಬುಧವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 09, 2017

ಸ್ವಾರಸ್ಯದ ಸಂಗತಿಗಳು 1

·        ©¢gÀÄ MAzÀÄ ¢£ÀPÉÌ 24 EAZÀÄ ¨É¼ÉAiÀħ®èzÀÄ.
·        gÁfêïUÁA¢ü SÉïïgÀvÀß ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä ¥ÀqÉzÀªÀgÀÄ «±Àé£ÁxÀ£ï D£ÀAzï
·        ªÁå¯ÉAn£Á mÉgɱÉÆÌêÁ ¨ÁºÁåPÁ±ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁrzÀ ªÉÆzÀ® ªÀÄ»¼É UÀUÀ£ÀAiÀiÁwæ
·        gÁªÀÄZÀjvÀ ªÀiÁ£À¸À PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß gÀa¹zÀªÀgÀÄ vÀļÀ¹zÁ¸ÀgÀÄ
·        MgÉÆîf JAzÀgÉ ¥ÀªÀðvÀ CzsÀåAiÀÄ£À «eÁÕ£À

ಕೃಪೆ : ಕೆ.ಟಿ.ಆರ್

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: