ಭಾನುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 03, 2016

ಪ್ರತಿಭಾವಂತ / ಪ್ರತಿಭಾ ಅಂತಾ

ಅವನು S.S.L.C. ಯಲ್ಲಿ Rank ತಗೊಂಡ
ಕಾರಣ, ಅವನು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ||ವ್ಹಾ ವ್ಹಾ||ಅವನು S.S.L.C. ಯಲ್ಲಿ Rank ತಗೊಂಡ
ಕಾರಣ, ಅವನು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ||ವ್ಹಾ ವ್ಹಾ||

ಅವನು P.U.C. ನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದ
ಕಾರಣಅವಳು ಯಾರೋ ಪ್ರತಿಭಾ ಅಂತಾ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: