ಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 09, 2017

ಸ್ವಾರಸ್ಯದ ಸಂಗತಿಗಳು 3

·        1955gÀ°è ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï EArAiÀiÁ C¹ÛvÀéPÉÌ §AvÀÄ.
·        °¥sïÖ C«µÁÌgÀ ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ J°±Á Mn¸ï
·        ¸Àgï JA. «±ÉéñÀégÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ ¨sÁgÀvÀ DyðPÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ 1934gÀ°è ¥ÀæPÀlªÁ¬ÄvÀÄ.
·        C£ï¨ÉæPÀ§¯ï ªÉÄÃj PÉÆêÀiïgÀ DvÀäZÀjvÉæ
·        ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ï ¸ÀA±ÉÆâü¹zÀªÀgÀÄ ©gÉÆ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀÄ.

ಕೃಪೆ : ಕೆ.ಟಿ.ಆರ್

ಮಂಗಳವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 03, 2017

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಟಾಪ್ - 3 (September Top 3 Views)

ನಾನು ಕನ್ನಡದ ಕಂದ,
ಕನ್ನಡಕ್ಕಾ ತೆರೆದಿದ್ದೇನೆ ಕನ್ನಡದ ತಾಣ, ಅದುವೇ www.spn3187.blogspot.in,
ಹಾಗೆಯೇ ಕನ್ನಡದ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ ಗುಂಪು
https://t.me/joinchat/AAAAAEDPKsqF5ygl2NqaRA
ಬನ್ನಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಣ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಳಿಸೋಣ,
ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ,
ಕನ್ನಡವನ್ನುಮಾತನಾಡೋಣ ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯ.....
ಕನ್ನಡದ ಗುಂಪನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ,
ಈ ಲಿಂಕ್-ನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯವಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿ (Share)
..
ನಮ್ಮ ಜಾಲತಾಣದ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ತಿಂಗಳ
ಟಾಪ್ - 3 ವೀಕ್ಷಣೆಯ ವಿವರ

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಪ್ರಕಟನೆಗಳ ಟಾಪ್ 3 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಟಾಪ್ 3 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು

ಭಾರತ
ಅಮೇರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ
ವಿಯೇಟ್ನಾಮ್
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಬ್ರೌಸರ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಟಾಪ್ 3 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು

Chrome

Safari

Firefox

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳ ಟಾಪ್ 3 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು

Android

Windows

Macintosh

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಟಾಪ್ 3 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು

Windows 7

Windows 8.1

Windows 9

ತಾಣ ಪ್ರಾರಂಭದ ವರ್ಷದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗಿನ ಪೋಸ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಟಾಪ್ 3 ಪುಟಗಳು

ಟಾಪ್ 3 ವೀಕ್ಷಣೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳು
ಅಗಸ್ಟ 2015 - 6,250
ಜುಲೈ 2015 - 5,780
ನವೆಂಬರ್ 2017 - 3,755
ಟಾಪ್ 3 ವೀಕ್ಷಣೆಯ ದಿನಗಳು
26 ಅಗಸ್ಟ 2015 - 592
25 ಅಗಸ್ಟ 2015 - 539
15 ಜುಲೈ 2015 - 532
ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವೀಕ್ಷಕರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದವರ ಟಾಪ್ 3 
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2016 - 35
ಅಗಸ್ಟ್ 2016 - 17
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2016 - 09
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಪುಟವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
3,755+
ಪ್ರಸ್ತುತ G+ ನ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
+ 89
ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಣೆಯ ದೇಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
+ 107

ಭಾನುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 01, 2017

ಪಿನಾಕಿನಿ ನದಿ

ದಕ್ಷಿಣ ಪಿನಾಕಿನಿ ನದಿಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನದಿಗಳಲ್ಲೊಂದು. ದಕ್ಷಿಣ ಪೆನ್ನಾರ್ಪೊನ್ನೈಯಾರ್ ಹಾಗೂ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ತೆನ್ ಪೆನ್ನೈ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ನದಿಯು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ನಂದಿಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಹರಿದು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28, 2017

ಗದ್ದಲ - ಮೌನ

ಲೋಕವೆಲ್ಲಾ ಸದ್ದು ಗದ್ದಲಗಳಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಪಟ್ಟು ಕುಣಿದಾಡಿದರೂ
ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಮೌನವನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26, 2017

ಏಲೇಶ್ವರ ಕೇತಯ್ಯ

ಅಂಕಿತ ನಾಮಏಲೇಶ್ವರಲಿಂಗ 
ಕಾಲ೧೧೬೬ 
ದೊರಕಿರುವ ವಚನಗಳು74 (ಆಧಾರಸಮಗ್ರ ವಚನ ಸಂಪುಟ) 
ತಂದೆ/ತಾಯಿ
ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏಲೇರಿ (ಏಲೇಶ್ವರ) 
ಪರಿಚಯಕಾಲ ಸು. 1166. 

ಸ್ಥಳಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏಲೇರಿ (ಏಲೇಶ್ವರ). ಹೆಂಡತಿ ಸಾವಿದೇವಿಯಮ್ಮಬೇಸಾಯಗಾರಈತನ 74 ವಚನಗಳು ದೊರೆತಿವೆವ್ರತಆಚಾರನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ.


ಅನ್ಯರ ದ್ರವ್ಯವ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಅದು ತನಗೆ ಅನ್ಯದೈವ.
ತನ್ನ ಕ್ರೀಯಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಮನ ಮುಟ್ಟಿ ನೆನೆದಾಗವೆ ಅದು ಅನ್ಯಾಹಾರ.
ಇದಿರ ಉಪಚರಿಯಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ವ್ರತವ ಹಿಡಿದು
ನಡೆದೆಹೆನೆಂಬುದೆ ಪರಪಾಕದ ಪಾಕುಳ.
ಇಂತಿವರಲ್ಲಿ ಮನ ಹೇಸಿತನು ಕರಗಿಪಕ್ಷಪಾತವೆಂಬ ಪಾತಕವ ಬಿಟ್ಟು,
ನಿಶ್ಚಯದಲ್ಲಿ ನಿಂದ ವ್ರತಾಂಗಲಿಂಗಿ ಮತ್ರ್ಯರ ಸುಗುಣ ದುರ್ಗುಣವನೊಲ್ಲ,
ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯವ ಮುಟ್ಟಿ ಮತ್ರ್ಯರ ಕರ್ಕಶವನೊಲ್ಲ.
ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂದುವೈರಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಲೆಸಂದು-
ಇಂತೀ ತ್ರಿವಿಧದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಿಸಿ ನಿಂದು,
ಕ್ರೀಯೇ ಘಟವಾಗಿಆಚಾರವೇ ಆತ್ಮವಾಗಿ,
ಅನುಸರಣೆಯಿಲ್ಲದ ನಿಶ್ಚಯವೇ ನಿಜತತ್ವಕೂಟವಾಗಿ
ತೊಳಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿರಬೇಕುಏಲೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ.

ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2017

ದೇವರ ಅದ್ಭುತ ಸೃಷ್ಟಿ ತಾಯಿ

ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅಪೂರ್ವ ಮಮತಾಮಯಿ ತಾಯಿಯ
ತಾಯಿ ಎಂದೂ ಹಳೆಯದಾಗದ ಅಪೂರ್ವ ಮಣಿ||

ದೇವರು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳನ್ನೇ ಆಕೆಯ ನಗುವಾಗಿಸಿದ
ಅಪ್ಪಟ ಅಪರಂಜಿ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಎರಕ ಹೊಯ್ದ ಅವಳ ಹೃದಯವನ್ನು||

ಅವನೋ ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ತಾರೆಯರನ್ನು ತುಂಬಿದ
ಕಾಣಿಸದೇ ನಿಮಗೆ ಅವಳ ಕೆನ್ನೆ,ಗಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿಯ ಹೂಗಳ||

ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅಪೂರ್ವ ಮಮತಾಮಯಿ ತಾಯಿಯ
ಆ ಮಮತಾಮಯಿ ತಾಯಿಯ ನನಗಾಗಿಯೇ ನೀಡಿದ||


ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20, 2017

ಗಾಳಿಪಟಅಣ್ಣನು ಮಾಡಿದ ಗಾಳಿಪಟ
ಬಣ್ಣದ ಹಾಳೆಯ ಗಾಳಿಪಟ

ನೀಲಿಯ ಬಾನಲಿ ತೇಲುವ ಸುಂದರ
ಬಾಲಂಗೊಸಿಯ ನನ್ನ ಪಟ

ಬಿದಿರಿನ ಕಡ್ಡಿಯ ಗಾಳಿಪಟ
ಬೆದರದ ಬೆಚ್ಚದ ಗಾಳಿಪಟ

ದಾರವ ಜಗ್ಗಿ
ದೂರದ ನಗಿಸುವ ನನ್ನ ಪಟ